Privacyverklaring

M2uur vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring; b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website; c. Verantwoordelijke: M2uur, e-mailadres: info@m2uur.nl d. Website: de website onder www.m2uur.nl

Algemeen

1.1. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe M2uur de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt. 1.2. De persoonsgegevens die door M2uur worden verwerkt zijn onder andere: – Voornaam – Achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan M2uur

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. M2uur verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan M2uur heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met M2uur of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. 2.2. M2uur gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan M2uur heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is. 2.3. Daarnaast kan M2uur de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van M2uur die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met M2uur.

Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt M2uur expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan M2uur De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan M2uur verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

4.1. M2uur zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij: 4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door M2uur voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of 4.1.2. M2uur op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. M2uur is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming 6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacyverklaring kan de Gebruiker contact opnemen: M2uur Scheepvaartstraat 6 7411 MB Deventer Info@m2uur.nl 6.3. M2uur zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal M2uur de gebruiker over deze kosten informeren. 6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed. 6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Info@m2uur.nl

Bewaartermijn

7.1. M2uur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij M2uur op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

8.1. M2uur heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacyverklaring

9.1. M2uur behoudt zich het recht voor dit Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. M2uur adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2018.

Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Google Analytics

11.1 M2uur gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. M2uur heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. Het anonimiseren van Google Analytics data betekent dat M2uur deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.