Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (versie d.d. 1 maart 2015) wordt gehanteerd door de besloten vennootschap M2uur, handelend onder de namen M2uur, M2uur bv en/of Invidu, gevestigd aan de Zutphenseweg 4A te (7418 AJ) Deventer.

 

Artikel 1     Definities

1.1     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of het verrichten van werkzaamheden in de breedste zin.

1.2     Opdrachtnemer: de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder art. 1.1 heeft aanvaard of een voorafgaande aanbieding of offerte heeft uitgebracht.

1.3     Beeldontwikkeling: het fysieke en/of geestelijke proces en hieruit voortvloeiende concepten, schetsen, (half-)fabrikaten, ontwerpen, digitale bestanden enz. enz. van het beeld dat in opdracht van opdrachtgever wordt uitgevoerd en alle daaruit voortvloeiende kosten.

1.4     Opmaak: het geheel aan verrichte werkzaamheden voor het digitaal geschikt maken van het voor de opdrachtgever gemaakte ontwerp en/of door de opdrachtgever aangeleverd beeldmateriaal.

1.5     Beelddragers: materialen waarop het ontwerp en/of door opdrachtgever aangeleverd beeldmateriaal wordt ge(re)produceerd, uitgevoerd of overgezet.

1.6     Montage: het bevestigen, plaatsen, installeren en/of monteren van de onder 1.5 bedoelde beelddragers en alle daarvoor bestemde voorbereidingen en nabewerkingen.

 

Artikel 2     Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.2     Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover schriftelijke overeengekomen.

2.3     De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3     Offertes en aanbiedingen

3.1     Het enkel uitbrengen van een prijsopgave (offerte, begroting, kostenraming, voorcalculatie) of soortgelijke mededeling verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

3.2     De door opdrachtnemer uitgebrachte prijsopgave heeft een geldigheidsduur van 90 dagen vanaf datum dagtekening, tenzij anders aangegeven.

3.3     Samengestelde en/of per kostenplaats gespecificeerde verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4     De prijsopgave, tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen en overige ondersteunende documenten blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen door opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

3.5     Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de prijsopgave in rekening te brengen, indien zulks voor het uitbrengen van de prijsopgave is bedongen.

Artikel 4     Totstandkoming van overeenkomsten

4.1     Een overeenkomst wordt gesloten op het moment dat opdrachtnemer en opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen. Opdrachtgever erkent dat elektronische en digitale communicatievormen  een geldige overeenkomst tot stand kunnen brengen.

4.2     De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de op het moment van het sluiten van de overeenkomst door partijen schriftelijk vastgelegde omschrijving van werkzaamheden inclusief alle nader in overleg en schriftelijk overeengekomen wijzigingen.

4.3     Opdrachtgever draagt het risico voor misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties.

Artikel 5     Annulering

5.1     Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, mits de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade voor opdrachtnemer vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen, gederfde winsten en alle kosten die opdrachtnemer tot moment van annulering heeft gemaakt.

5.2     Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst te annuleren indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 6     Prijzen en prijswijzigingen

6.1     Alle door opdrachtnemer uitgebrachte prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door lokale, regionale, nationale en/of internationale overheden opgelegde heffingen.

6.2     Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: onvoorziene stijging van de kosten van materialen, (half-)fabrikaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en/of zich situaties voordoen die als overmacht, zoals bedoeld in artikel 22, beschouwd worden.

6.3     Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7     Betaling

7.1     De opdrachtgever dient de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

7.2     Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is in geval van verzuim, naast betaling van de hoofdsom, tevens vergoeding van de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Laatstgenoemde kosten kunnen door opdrachtnemer forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,00.

7.3     Indien er goede grond bestaat dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer terstond genoegzame en in de door opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen.

Artikel 8     Termijn van levering

8.1     Alle door opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zij zullen zo veel mogelijk in acht genomen worden. Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, niet gehaald kunnen worden.

8.2     Indien partijen een wijziging van de overeenkomst zijn overeengekomen, is opdrachtnemer niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn.

8.3     Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal opdrachtnemer opdrachtgever informeren en treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg.

8.4     Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al dat gene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door opdrachtnemer mogelijk te maken.

Artikel 9     Auteursrecht

19.1   Auteursrecht, zoals verstaan onder de Auteurswet 1912, waaronder ook reproductie(recht) wordt gerekend, van in opdracht van opdrachtgever ontwikkeld beeldmateriaal berust in alle gevallen bij opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer ingezette onderaannemer.

19.2   Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat door opdrachtgever ter beschikking gesteld beeldmateriaal en aanverwante zaken geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale wetgeving. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

19.3   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, blijft opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem vervaardigde werken, schetsen, modellen, tekeningen, digitale bestanden enz. enz. Deze zaken zijn niet opeisbaar door opdrachtgever.

19.4   Na levering door opdrachtnemer verkrijgt opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot gebruik van het voor de overeenkomst ontwikkeld beeld. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik en sluit het gebruik tot verveelvoudiging uitdrukkelijk uit.

Artikel 10   Aanleverspecificaties beeldmateriaal

10.1   Door opdrachtgever aangeleverd beeldmateriaal ten behoeve van (re)productie, beeldontwikkeling en/of opmaak dient te allen tijde te voldoen aan de aanleverspecificaties van opdrachtnemer.

10.2   Indien beeldmateriaal niet voldoet aan de onder lid 1 bedoelde aanleverspecificaties is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs na overleg met opdrachtgever te verhogen. Ook in redelijkheid onvoorzienbare omstandigheden voortvloeiend uit de aard van de te bewerken of op te maken beelden zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 11   Materiaal- en kleurproeven

11.1   Opdrachtgever is gehouden de ontvangen materiaal- en kleurproeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen redelijke termijn gecorrigeerd of goedgekeurd aan opdrachtnemer terug te sturen.

11.2   Goedkeuring van opdrachtgever op materiaal- en kleurproeven geldt als erkenning dat opdrachtnemer de aan deze zaken voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

11.3   Goedgekeurde materiaal- en kleurproeven geven een algemene indruk van de te verwachten uitstraling, resolutie en kwaliteit van het uiteindelijke materiaal onder voorbehoud van de in de handel toelaatbare marges en afwijkingen.

11.4   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde materiaal- en kleurproeven.

Artikel 12   Hoedanigheid van beelddragers

12.1   Afbeeldingen, tekeningen en specificaties die opdrachtnemer over de beelddrager verstrekt, zijn niet bindend en geven een algemene voorstelling van zaken.

12.2   Afgegeven monsters, samples en proeven die opdrachtnemer afgeeft, gelden alleen ter aanduiding van het type van de te leveren beelddrager, waarvan de kwaliteit en de samenstelling zijn als door de opdrachtnemer of zijn leveranciers op de dag van levering algemeen in de handel zijn gebracht.

Artikel 13   Afwijkingen van beelddragers

13.1   Afwijkingen tussen de geleverde beelddrager en het ontwerp, dan wel materiaal- of kleurproef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, vergoeding, korting of ontbinding van de overeenkomst, indien zij van geringe betekenis zijn.

13.2   Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de beelddrager hebben, worden als afwijking van geringe betekenis geacht.

13.3   Opdrachtnemer stelt opdrachtgever op de hoogte over afwijkingen tussen ontwerp en/of materiaal- of kleurproef en beelddrager, indien deze afwijkingen veroorzaakt kunnen worden door of kenmerkend zijn voor het productieproces of eigenschappen van een specifieke beelddrager.

Artikel 14   Eigendomsvoorbehoud

14.1   Alle door opdrachtnemer geleverde zaken en goederen blijven in zijn bezit zolang alle aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen krachtens de overeenkomst en overige vorderingen door opdrachtgever niet zijn betaald.

14.2   Terzake van alle andere vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft of nog zal krijgen, levert opdrachtnemer alle beelddragers onder stil pandrecht.

14.3   Zolang de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen niet volledig zijn betaald, is opdrachtgever niet bevoegd de beelddragers te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

14.4   Indien opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet aan opdrachtnemer nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de beelddragers zonder voorbehouden terug te nemen.

14.5   Niet eerder dan na volledige betaling vindt de juridische levering plaats van beelddragers en gaat de eigendom over.

Artikel 15   Door opdrachtgever aangeleverde goederen

15.1   Indien overeengekomen is dat opdrachtgever goederen ter verwerking door opdrachtnemer aanlevert, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige en deugdelijk te beschouwen wijze.

15.2   Opdrachtnemer staat niet in en is niet verantwoordelijk voor eigenschappen en geschiktheid indien niet uiterlijk bij het aangaan van de opdracht door opdrachtgever deugdelijke informatie is verstrekt over aard, samenstelling en bewerkingen van aangeleverde goederen.

15.3   Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te wijzen op bijzondere moeilijkheden en risico’s voor gezondheid en milieu bij het bewerken, verwerken en/of transporteren van aangeleverde goederen.

Artikel 16   Verplichtingen opdrachtgever bij montagewerkzaamheden

16.1   Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer tijdig beschikt over de voor de montagewerkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen, toegang tot de locatie van het werk en bouwplaatsvoorzieningen (water, elektra, opslag, afvoer afval, schaft- en toiletruimte).

16.2   Opdrachtgever zorgt ervoor dat door hemzelf en derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en juist zijn, zodat de montagewerkzaamheden door opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer geen hinder of vertraging ondervinden.

16.3   Situaties die buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer leiden tot hinder, vertraging of meer werk worden als meerkosten doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 17   Verplichtingen opdrachtnemer bij montagewerkzaamheden

17.1   Opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer voert het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen uit de overeenkomst uit. Kans op schade aan persoon, goed of milieu wordt zo goed mogelijk beperkt.

17.2   Opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer is verplicht de door de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen en wijst opdrachtgever op mogelijke risico’s en bijkomende kosten die deze orders en wijzigingen ten gevolge kunnen hebben.

17.3   De uitvoering van het werk moet zodanig zijn dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn valt.

17.4   Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van opdrachtgever met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 18   Aansprakelijkheid opdrachtgever bij montagewerkzaamheden

18.1   De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven wijzigingen in de door opdrachtnemer voorgeschreven constructies en/of werkwijzen.

18.2   Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebrekkige bouwstoffen en hulpmiddelen die hij de opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer ter beschikking heeft gesteld.

18.3   Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

18.4   Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer op de hoogte te stellen van de ligging van kabels en leidingen en situaties op locatie die risico’s vormen voor veiligheid en gezondheid. De door opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer te treffen maatregelen ten gevolge van deze situaties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 19   Opneming en goedkeuring

19.1   Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk voltooid zal zijn, nodigt opdrachtnemer de opdrachtgever uit voor opneming van het werk. De opneming van het werk dient uiterlijk binnen acht dagen na uitnodiging hiertoe te geschieden. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

19.2   Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden.

19.3   Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na opneming te zijn goedgekeurd.

19.4   Indien opdrachtgever geen gehoor geeft aan de uitnodiging tot opneming, dan kan de opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever richten. Voldoet opdrachtgever niet aan dit herhaalde verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd.

19.5   Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of het betreffende gedeelte.

19.6   Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn, indien van toepassing, kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

19.7   Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovengemelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

19.8   Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn gerechtigd af te wijken van het proces van opneming en goedkeuring (artikel 19, leden 1 t/m 7), indien zij schriftelijk een andere wijze voor opneming en goedkeuring van uitgevoerd werk en/of geleverde zaken en goederen overeenkomen.

Artikel 20   Oplevering en onderhoudstermijn

20.1   Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 19 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

20.2   Opdrachtnemer is verplicht de in artikel 19, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn, indien overeengekomen, beloopt 30 dagen en gaat in onmiddelijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden te herstellen, met uitzondering van door opdrachtgever of derden veroorzaakte situatie en schade.

20.3   Voor zover op grond van het tweede lid werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, komen deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden het herstel van uitvoeringsfouten van opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer betreft.

Artikel 21   Aansprakelijkheid na oplevering

21.1   Na het verstrijken van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, met uitzondering van gebreken door schuld van opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer, die redelijkerwijs niet eerder door opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden.

21.2   De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot de overeengekomen prijs (exclusief BTW).

21.3   Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van personen in zijn dienst dan wel personen handelend in onderaanneming, indien opdrachtnemer aannemelijk maakt dat hij deze tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

21.4   Indien opdrachtgever de vervaardigde beelddragers na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, bewerken of verwerken, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

21.5   De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de opdrachtgever hem onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Hier voorafgaand aan dient opdrachtgever een redelijke termijn voor het herstellen van de tekortkoming door opdrachtnemer te stellen.

21.6   Opdrachtnemer is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

Artikel 22   Toepasselijk recht

22.1   Op de betreffende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2   Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de betreffende overeenkomst alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zullen uitsluitend worden beslecht door de competente rechter van het Gerechtshof te Zutphen.

Deze algemene voorwaarden zijn  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.